Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego TECHNIArt sp. z o.o.

Obowiązuje od 20 czerwca 2023.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (TechniArt sp. z o.o. Nowa Bukówka, ul. Rumiankowa 2, 96-321 Żabia Wola).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa. 

 

REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 2. Adres reklamacyjny:

TechniArt sp. z o.o. 
Nowa Bukówka
ul. Rumiankowa 2
96-321 Żabia Wola

 1. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem skleptechniart.pl w zakładce Dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 2. Dane kontaktowe:

TechniArt sp. z o.o. 
Nowa Bukówka
ul. Rumiankowa 2
96-321 Żabia Wola
e-mail: biuro@techniart.pl
tel.: +48 602 733 602; 46 857 83 94; 46 857 83 95

 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem skleptechniart.pl w zakładce Dostawa

 2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 3. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiou wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 8. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 9. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

 10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem skleptechniart.pl w zakładce Płatności

 12. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 13. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 14. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 15. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

 16. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

 17. Towar – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

 18. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem skleptechniart.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 19. Sprzedający

TechniArt sp. z o.o. 
Nowa Bukówka
ul. Rumiankowa 2
96-321 Żabia Wola
NIP: 5210520323, REGON: 012523757
zarejestrowany w KRS pod numerem: 0000083899
Kapitał zakładowy 50 000zł
Nazwa organu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe
KONTO BANKOWE: 83 1050 1025 1000 0090 3031 2632

 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 2. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

 3. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 4. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 5. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta;

  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował w sposób wyraźny Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym;

  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność; wada nie występuje, jeżeli Klient lub osoba trzecia, działająca na jego zlecenie zastosowała, wykorzystała lub użyła Produkt niezgodnie z instrukcją otrzymaną od Sprzedającego;

  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent; nie dotyczy to jednak użycia Produktu niezgodnie z instrukcją otrzymaną od Sprzedającego.

 6. Zgodność towaru z umową – w przypadku sprzedaży towaru Konsumentowi towar jest zgodny z umową jeśli zgodne z treścią umowy pozostają w szczególności jego:

  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

Ponadto za towar zgodny z umową uznaje się towar spełniający warunki wskazane w art. 43 b ust. 2 Prawa konsumenckiego.

 

 

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Miejsce wydania towaru musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać towary wolne od wad.

 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, a w przypadku Konsumenta informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf;

  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, a w przypadku Konsumenta, informacji o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. dodanie do koszyka produktu;

  2. wybór rodzaju dostawy;

  3. wybór rodzaju płatności;

  4. wybór miejsca wydania rzeczy;

  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 3. Informacji o produktach zamieszczonych w Sklepie w razie wątpliwości nie uważa się za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

 4. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. 

 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A z siedzibą w Katowicach.

 6. Sklep umożliwia Kupującemu dokonanie płatności za zamówiony towar w następujących formach:

   1. gotówką w siedzibie sklepu

   2. przelewem bankowym

   3. płatność online za pośrednictwem przelewu elektronicznego poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,

   4. płatność online za pomocą karty płatniczej:

    • Visa

    • Visa Electron

    • MasterCard

    • MasterCard Electronic

    • Maestro

 7. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia. Jeżeli Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.

 8. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 9. Czas realizacji zamówienia Kupującego, w przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji dokonanej transakcji.

 10. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 11. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust 2. i  art. 35 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem skleptechniart.pl w zakładce Formularz zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 7. Konsument odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.

 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niego.

 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SprzedającegoSprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną za pomocą karty płatniczej, Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, z której dokonano płatności.

 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 14. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;

  14. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

§5 Rękojmia i gwarancja oraz odpowiedzialność za szkodę

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta, z wyjątkiem osób, o których mowa w punkcie poprzednim, na zasadach określonych w rozdziale 5a. Prawa konsumenckiego. Nie będą niezgodnością towaru z umową, uprawniającą do złożenia skutecznie reklamacji w ramach rękojmi za wady wszelkie niezgodności związane z: nieprawidłowym użyciem lub aplikacją rzeczy, w szczególności jej użycie lub aplikacja niezgodnie z instrukcjami filmowymi dotyczącymi rzeczy, dostępnymi na stronie internetowej , wbudowane materiały nie spełniające oczekiwań np. kolorystycznych czy ilościowych itp. Sprzedawcy, pod adresem www.techniart.pl, a także z przechowywaniem rzeczy oraz pielęgnowanie posadzki wykonanej z rzeczy niezgodnie z zaleceniami Sprzedającego, dostępnymi na wskazanej wyżej stronie internetowej.

 3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli brak zgodności towaru z umową został stwierdzony przed upływem dwóch lat od momentu dostarczenia towaru przyjmuje się, że istniał on w chwili dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

 4. Stwierdzając niezgodność z umową, Konsument powinien dokonać niezwłocznej dokumentacji fotograficznej towaru a następnie poinformować o niej Sprzedającego. Po wbudowaniu materiałów reklamacje nie przysługują.

 5. Konsument, jeżeli towar jest niezgodny z umową, może:

  1. żądać naprawy towaru lub

  2. żądać wymiany towaru na zgodny z umową,

 6. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Ocena nadmierności kosztów wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności dotyczących sprawy.

 7. Sprzedający dokona naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym terminie, uwzględniając m.in. czas potrzebny na naprawę, terminy dostaw i transportu oraz wszelkie inne okoliczności mające wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia.

 8. Koszt naprawy lub wymiany, obejmujący w szczególności także koszty odbioru towaru od Konsumenta, robocizny czy przewozu, obciąża Sprzedającego. W razie konieczności Sprzedający obowiązany jest także pokryć koszt demontażu.

 9. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu do umowy jeśli:

  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Prawa konsumenckiego,

  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Prawa konsumenckiego,

  3. mimo, że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, niezgodność nadal występuje,

  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d prawa konsumenckiego,

  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 10. Oświadczenie o obniżeniu ceny powinno uwzględniać proporcjonalną wartość towaru zgodnego z umową w stosunku do towaru niezgodnego z umową. Zwrotu środków w przypadku skorzystania Konsumenta z uprawnienia do obniżenia ceny Sprzedawca dokona najpóźniej w ciągu 14 dni od doręczenia oświadczenia.

 11. W razie odstąpienia od umowy Konsument powinien niezwłocznie zwrócić towar na koszt Sprzedawcy. Zwrotu środków w przypadku skorzystania Konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy Sprzedawca dokona najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania towaru lub doręczenia dowodu odesłania.

 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny, a także w razie zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 38 Prawa konsumenckiego.

§6 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest TECHNIArt Sp. z o.o, ul. Rumiankowa 2, Nowa Bukówka k. Warszawy, 96-321 Żabia Wola „Sprzedający”. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawieraniem lub wykonywaniem umów i w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego, zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych. 

 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 4. Kategorie odbiorców danych przekazanych przez Kupującego: „podmioty współpracujące” t.j. firmy, których Sprzedający jest właścicielem lub które kontroluje lub firmy, które znajdują się wraz ze Sprzedającym pod wspólną kontrolą lub pozostają ze Sprzedającym w stałej współpracy, takie jak banki, firmy inwestycyjne, audytorzy, firmy dostarczające inne usługi finansowe, firmy informatyczne, doradcze, dostawcy lub firmy kurierskie.

 5. Świadczenie przez Sprzedającego usług na rzecz Kupującego może wymagać przekazania danych osobowych Klienta podmiotom świadczącym usługi na rzecz Sprzedającego w innych krajach, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazania danych osobowych do krajów które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych Sprzedający stosuje zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma możliwość uzyskania kopii jej danych.

 6. Dane osobowe będą przechowywana przez okres 6 lat z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa lub do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń wynikających z zawartej umowy lub zakończenia postępowań sądowych i administracyjnych.

 7. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania a w przypadku braku podania danych Sprzedający nie jest w stanie wykonać umowy z klientem.

 8. Sprzedający może stosować mechanizm zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowanie w celu poprawienia skuteczności podejmowanych działań marketingowych.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego pod adresem skleptechniart.pl w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta oraz ustawa z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. 

 4. Promocje i wszelkie inne rabaty w tym rabaty dystrybutorskie i na stałe przypisane do Klienta nie łączą się, chyba że zasady obowiązującej promocji stanowią inaczej.

 (Nowa Bukówka, 13.03.2019 data aktualizacji: 20.06.2023)